Απελευθέρωση των υπηρεσιών Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018, 16:34
Απελευθέρωση των υπηρεσιών Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων
Οι επιχειρήσεις, ακόμη και η μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα μπορούν να αποϋλοποιούν τους τίτλους τους χωρίς να απαιτείται η αποϋλοποίηση αυτή να γίνεται στο πλαίσιο κάποιας διαδικασίας εισαγωγής στο χρηματιστήριο ή σε άλλη αγορά.

Αυτό προβλέπεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο ρυθμίζονται θέματα των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας σε κοινοτικές οδηγίες με κυριότερη τη ρύθμιση με την οποία απελευθερώνονται οι υπηρεσίες Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν χρήση των αυτοματοποιημένων και ταχέων διαδικασιών διεξαγωγής εταιρικών πράξεων καθώς και των πλεονεκτημάτων του άυλου αποθετηριακού συστήματος που διασφαλίζει την ακεραιότητα των εκδόσεων, την ασφαλή τήρηση και τη διενέργεια μεταβιβάσεων τίτλων κ.λ.π.

Μεταξύ των άλλων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ορίζονται ειδικές διατάξεις για την αδειοδότηση και τους όρους λειτουργίας των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων τα οποία θα λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι μετοχές τους θα είναι ονομαστικές.

Επίσης, προβλέπονται πρόστιμα έως και 20 εκατ. ευρώ για παραβάσεις ρυθμίσεων σχετικά με τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ενώ θεσπίζονται και ειδικές προστατευτικές διατάξεις για τους επενδυτές που τηρούν κινητές αξίες σε συλλογικό λογιαριασμό αξιών.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018, 16:34