Και νέο πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ από την ΕΚ για την υπόθεση Folli Follie

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018, 18:05
Και νέο πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ από την ΕΚ για την υπόθεση Folli Follie
Και νέο πρόστιμο για την υπόθεση της Folli Follie επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αυτή τη φορά αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους € 300.000 στην εταιρεία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων, πέραν αυτών που σχετίζονται με τα ταμειακά διαθέσιμα, που αφορούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2017.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε:

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 348.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία HSBC BANK PLC για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5 (1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, κατά την πώληση 27.780.897 μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 50.000 στην εταιρεία EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 11 και 30 του Ν.3283/2.11.2004 και των άρθρων 3 και 7 της υπ’ αριθμ. 2/132/19.5.1998 και 3 και 8 της υπ’ αριθμ. 1/462/7.2.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθόσον τα έτη 2008, 2009 και 2010 προέβη σε παραπλανητικές αναφορές προς πελάτες της σχετικά με την απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων τους σε υπό διαχείριση Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

* Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., ως οιονεί καθολική διάδοχο της Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ. για παράβαση από την PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.1 του ν.3340/2005, λόγω μη ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για προνομιακές πληροφορίες που αφορούσαν την οικονομική της κατάσταση κατά το 2011.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 20.000 στην εταιρεία "ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ" για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 61, 65 του ν. 4099/2012 και των άρθρων 3 της υπ’ αριθμ. 2/452/01.11.2007 και 18 της υπ’ αριθμ. 1/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που αφορούν σε μη τήρηση επενδυτικών ορίων των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και μη εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018, 18:05