KKE: Ερώτηση  για το αν το ΧΥΤΑ Γραμματικού είναι παράνομο

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 19 Μαΐου 2019, 19:00
KKE: Ερώτηση  για το αν το ΧΥΤΑ Γραμματικού είναι παράνομο

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα αν ο ΟΕΔΑ και ο ΧΥΤΑ Γραμματικού εμπίπτουν σε κριτήριο αποκλεισμού, κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ.

« Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον ορισμό, που ίσχυε κατά την επίμαχη περίοδο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων), μαζί και του οικείου ΧΥΤΑ (Δεκέμβρης 2003), και των μετέπειτα προσφυγών και αντιπαραθέσεων: «Χείμαρρος θεωρείται το υδατόρεμα με σαφή και διαμορφωμένη κοίτη που εμφανίζει ροή μόνο κατά τις βροχοπτώσεις» (βλ. «Ομάδα 2η:Υδραυλικά Έργα», Α/Α 2.2 της ΚΥΑ 15393/2002 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες …», σχετική με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της πρώτης (Α) κατηγορίας - όπως η ΟΕΔΑ Γραμματικού (περιλαμβάνει και τον ΧΥΤΑ) - και της δεύτερης (Β) κατηγορίας). 


Συνεπώς, ακόμη κι’ αν κάποιος διαφωνήσει ότι το ρέμα, που διασχίζει την ΟΕΔΑ Γραμματικού σε επαφή με το δυτικό όριο της λεκάνης του ΧΥΤΑ (δηλαδή σε μηδενική απόσταση από αυτό), πληροί τα κριτήρια του ρέματος κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πληροί τα κριτήρια του χειμάρρου. Για όσους δεν γνωρίζουν την εδαμορφολογία της περιοχής, επισυνάπτουμε σχετική, παλαιότερη φωτογραφία κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών του έργου. 

Σημειώνουμε, ακόμη, ότι ο ισχύων μέχρι το Φεβρουάριο του 2006 Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Αττική (τόσο το Α΄ Στάδιο όσο και το Β’ Στάδιο αυτού), με βάση τον οποίο εκδόθηκε η υπ’ αρ. 136945/6.12.2003 επίδικη ΑΕΠΟ της ΟΕΔΑ Γραμματικού, μεταξύ των κριτηρίων αποκλεισμού ενός χώρου για τη χωροθέτηση και την κατασκευή ΟΕΔΑ καθόριζε και το παρακάτω (Β΄ Στάδιο, σελ. 73): 

«Α: Το όριο της ΟΕΔΑ να απέχει σε ευθεία (οριζόντια επί χάρτου) απόσταση τουλάχιστον: 

Α8. Πεντακόσια μέτρα (για το Χ.Υ.Τ.Α.) από τη χειμέρια κοίτη υδατορρεύματος μόνιμης ροής, 300μ από την κοίτη υδατορρεύματος περιοδικής ροής και 150μ από τη διαμορφωμένη κοίτη χειμάρρων» (η υπογράμμιση δική μας). 

Το υπόψη, όμως, κριτήριο αποκλεισμού, δηλ. «το όριο της ΟΕΔΑ να απέχει … τουλάχιστον … 150μ από τη διαμορφωμένη κοίτη χειμάρρων», ισοδύναμο ως προς την τυπική του ισχύ με αυτό της απόστασης των «300μ από την κοίτη υδατορρεύματος περιοδικής ροής», αγνοήθηκε κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΟΕΔΑ (μαζί και του ΧΥΤΑ) αλλά και κατά τη δικαστική αντιπαράθεση που ακολούθησε και κατέληξε στη γνωστή απόφαση του ΣτΕ (4357/11), που απέρριψε τις προσφυγές κατά της υπ’ αριθμ. 27081/7.7.2009 Κ.Υ.Α., με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της υπ’ αρ.136945/6.12.2003 ΑΕΠΟ της ΟΕΔΑ Γραμματικού, περιλαμβανομένου και του ΧΥΤΑ. 

Σημειώνεται ότι η ύπαρξη «χειμάρρων» που διασχίζουν την ΟΕΔΑ αναγνωρίζεται και από την «Τεχνική Έκθεση» των τριών καθηγητών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, που παραγγέλθηκε από την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να αντικρούσουν το Πόρισμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που τεκμηρίωνε την ύπαρξη ρέματος εντός της ΟΕΔΑ. Στην υπόψη «Τεχνική Έκθεση» γίνεται πράγματι δεκτό ότι οι μισγάγγειες (κοίτες εδαφικών πτυχώσεων), που διατρέχουν το χώρο της ΟΕΔΑ, μεταφέρουν νερό αλλά όχι «τέτοιες ποσότητες νερού ώστε να θεωρηθούν ρέματα». Σύμφωνα, όμως, με το παρατεθέν εδάφιο της ΚΥΑ 15393/2002, υπό το καθεστώς της οποίας εκδόθηκε η αρχική ΑΕΠΟ του 2003, οι υπόψη μισγάγγειες, που μεταφέρουν νερό αλλά όχι «τέτοιες ποσότητες νερού ώστε να θεωρηθούν ρέματα», αν δεν θεωρούνται ρέματα, θεωρούνται σε κάθε περίπτωση «χείμαρροι», οπότε συνιστούν κριτήριο αποκλεισμού για τη χωροθέτηση συνολικά της ΟΕΔΑ Γραμματικού, πολύ δε περισσότερο του οικείου ΧΥΤΑ. 

Από τα παραπάνω, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, τεκμηριώνεται και στοιχειοθετείται πλάνη περί τα πράγματα κατά την έκδοση της υπ’ αρ.136945/6.12.2003 ΑΕΠΟ της ΟΕΔΑ Γραμματικού όσο και της υπ’ αρ. 27081/7.7.2009 Κ.Υ.Α., με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της, καθώς αγνοήθηκε η ύπαρξη ενός βασικού κριτηρίου αποκλεισμού, σύμφωνα με το οποίο πρέπει «το όριο της ΟΕΔΑ να απέχει … τουλάχιστον … 150μ από τη διαμορφωμένη κοίτη χειμάρρων». 

Ύστερα από τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί εάν προτίθεται η κυβέρνηση: 

Να μεριμνήσει άμεσα, ώστε να παύσει κάθε περαιτέρω δραστηριότητα ή εργασία για την κατασκευή ή/και λειτουργία των επιμέρους μονάδων της ΟΕΔΑ Γραμματικού, περιλαμβανομένου και του ΧΥΤΥ, οι δε εκτελεσθείσες κατασκευές - υποδομές να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων της ευρύτερης περιοχής σε δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής και ό,τι άλλο προκριθεί σύμφωνα και με τις προτάσεις των φορέων της περιοχής. 

Οι βουλευτές

Θανάσης Παφίλης

Γιάννης Γκιόκας

Λιάνα Κανέλλη

Χρήστος Κατσώτης

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 19 Μαΐου 2019, 19:00