Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις είναι σκέψεις που προκαλούν σεξουαλικά συναισθήματα σε ένα άτομο. Οι επιθετικές σεξουαλικές φαντασιώσεις είναι σκέψεις που περιλαμβάνουν την πρόκληση βλάβης σε άλλους για σεξουαλική διέγερση. Τέτοιου είδους φαντασιώσεις είναι συχνές, ακόμη και στον γενικό πληθυσμό.

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ των βίαιων φαντασιώσεων και της σεξουαλικής επιθετικότητας, η οποία ορίζεται ως μη συναινετική σεξουαλική συμπεριφορά, αλλά οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη σύνδεση, όπως το πλαίσιο και η συναίνεση, είναι ασαφείς. Ως εκ τούτου, μια πρόσφατη μελέτη διερεύνησε πώς διαφορετικοί παράγοντες των επιθετικών φαντασιώσεων μπορεί να επηρεάσουν τη σεξουαλική επιθετικότητα με βάση τέσσερα δείγματα ανθρώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παράγοντες επιθετικών σεξουαλικών φαντασιώσεων:

  1. Συχνότητα: Μετρά πόσο συχνά συμβαίνουν σεξουαλικές φαντασιώσεις που σχετίζονται με την επιθετικότητα στην καθημερινότητα. Η υψηλότερη συχνότητα τους θεωρητικά ενισχύει τους συσχετισμούς με τη σεξουαλική διέγερση, διαβρώνοντας τις αναστολές ενός ατόμου και ενδεχομένως οδηγώντας σε δράση πάνω σε αυτές τις φαντασιώσεις.
  2. Επεξεργασία των βίαιων φαντασιώσεων ASF: Αναφέρεται στη λεπτομέρεια, τον ρεαλισμό και τη ζωντάνια των σεξουαλικών φαντασιώσεων που σχετίζονται με την επιθετικότητα. Η επεξεργασία μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς πέραν της συχνότητας, καθώς η παρατεταμένη φαντασίωση μπορεί να ενισχύσει τα επιθετικά σενάρια.
  3. Μετάβαση και εμμονή: Η μετάβαση περιλαμβάνει ανεπιθύμητες επαναλαμβανόμενες σκέψεις για σεξουαλικές πράξεις που σχετίζονται με την επιθετικότητα, ενώ η εμμονή αντανακλά το ποσοστό των βίαιων φαντασιώσεων σε σχέση με όλες τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, υποδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον ή προτίμηση για τέτοιες πράξεις.
  4. Πλαίσιο: Εξετάζει πού λαμβάνουν χώρα αυτές οι φαντασιώσεις, κάνοντας διάκριση μεταξύ της καθημερινής ζωής, του αυνανισμού και της σεξουαλικής επαφής.
  5. Συναίνεση: Αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο οι πράξεις που σχετίζονται με την επιθετικότητα στις σεξουαλικές φαντασιώσεις ευθυγραμμίζονται ή έρχονται σε αντίθεση με τη θέληση του σεξουαλικού συντρόφου. Αυτό το χαρακτηριστικό επικεντρώνεται στο κατά πόσον τα άτομα διακρίνουν μεταξύ συναινετικών και μη συναινετικών πράξεων στις φαντασιώσεις τους.

Αυτή η μελέτη εξέτασε τη σημασία των χαρακτηριστικών των βίαιων σεξουαλικών φαντασιώσεων για την κατανόηση της σεξουαλικής επιθετικότητας, διερευνώντας την επεξεργασία, τη μετάβαση και την εμμονή στις μελέτες 1 και 2, το πλαίσιο στη μελέτη 3 και τη συναίνεση στη μελέτη 4.

Στη μελέτη 1, η συχνότητα, η επεξεργασία, η μετάβαση και η εμμονή εξετάστηκαν σε ένα δείγμα 664 συμμετεχόντων, με τη συχνότητα των φαντασιώσεων αυτών να αναδεικνύεται ως ο πιο σταθερός παράγοντας πρόβλεψης της σεξουαλικής επιθετικότητας στην πραγματική ζωή. Η επεξεργασία προσέθεσε στην πρόβλεψη των αποτελεσμάτων και η αλληλεπίδραση της συχνότητας και της επεξεργασίας έδειξε μια έντονη παρόρμηση των ατόμων να ενεργούν πραγματικά σύμφωνα με αυτές τις φαντασιώσεις. Η μετάβαση δεν συσχετίστηκε με τη σεξουαλική επιθετικότητα, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να συνδεθεί με προβλήματα εσωτερικοποίησης. Η συνάφεια της εμμονής ήταν περιορισμένη, τονίζοντας τη σημασία της συχνότητας των βίαιων φαντασιώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η μελέτη 2 αναπαρήγαγε και επέκτεινε τα ευρήματα της μελέτης 1 εξετάζοντας την ταυτότητα BDSM (σαδομαζοχισμός, περίδεση, κτλ.). Σε ένα δείγμα 143 συμμετεχόντων (50% γυναίκες, μέση ηλικία 37,78 ετών), εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά των επιθετικών φαντασιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας, της επεξεργασίας, της μετάβασης και της εμμονής. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των επιθετικών φαντασιώσεων, με τη συχνότητα ως τον ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα της σεξουαλικής επιθετικότητας.

Η μελέτη 3 διερεύνησε τη συσχέτιση των φαντασιώσεων αυτών σε διάφορα πλαίσια (καθημερινή ζωή, αυνανισμός, σεξουαλική επαφή) με τη σεξουαλική επιθετικότητα, πέρα από τη συχνότητά τους. Ένα δείγμα 758 συμμετεχόντων ανέφερε τις σεξουαλικές φαντασιώσεις τους, τα πλαίσια και τις στρατηγικές σεξουαλικής παρενόχλησης και εξαναγκασμού που εφαρμόζουν οι ίδιοι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συχνότητα των φαντασιώσεων εξακολουθούσε να είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας της σεξουαλικής επιθετικότητας. Αντίθετα με τις προσδοκίες, τα συγκεκριμένα πλαίσια των βίαιων φαντασιώσεων παρουσίασαν ασυνεχείς συσχετίσεις με τη σεξουαλική επιθετικότητα.

Τέλος, η μελέτη 4 διερεύνησε τον αντίκτυπο των ASFs με βάση τον βαθμό της φαντασιακής συναίνεσης. Για άλλη μια φορά, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι η συχνότητα των φαντασιώσεων ήταν ο κυρίαρχος παράγοντας πρόβλεψης της σεξουαλικής επιθετικότητας, επισκιάζοντας οποιαδήποτε σημαντική επίδραση του πλαισίου συναίνεσης.

Σε όλους τους τομείς, η συχνότητα των φαντασιώσεων αναδείχθηκε ως ο σημαντικότερος παράγοντας πρόβλεψης της σεξουαλικής επιθετικότητας. Αυτές είναι χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να έχουν οι ειδικοί και οι ερευνητές του τομέα, ώστε να μπορούν να διεξάγουν περαιτέρω έρευνα που μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της σεξουαλικής επιθετικότητας.

https://andrologia.gr/

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης