Ανακοινώθηκε η έναρξη του ερευνητικού έργου με τίτλο “ΈΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΊΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ DRONES” –“sMart fArming with dRoneS” και ακρωνύμιο MARS, το τρίτο στο οποίο συμμετέχει η GeoSense σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εταιρίες στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. 

Το ερευνητικό έργο MARS ΣΤΟΧΕΎΕΙ στα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

* Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής παρακολούθησης/επιθεώρησης των αγροτικών καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο με την χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΜΕΑ).

* Διασύνδεση των γεωργικών πληροφοριών που συλλέγονται από ΜΕΑ σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ – Geographical Information System) και υποδομές νέφους για την άμεση πρόσβαση και επεξεργασία τους.

* Έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των πρώιμων σταδίων ασθενειών σε δένδρα και φυτά για τη στοχευμένη θεραπεία και ταχύτερη επαναφορά των προσβεβλημένων ειδών με την χρήση σύγχρονων μεθόδων μηχανικής μάθησης και _Big Data_.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

* Ενοποίηση των υποσυστημάτων της αρχιτεκτονικής MARS σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, διαχείρισης και ειδοποιήσεων με την χρήση φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.

Οι απώτεροι στόχοι του MARS είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και εποπτείας γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η μείωση του όγκου εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμβάλλοντας θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Διαβάστε τη συνέχεια στο idrones.gr. 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης