Κατατέθηκε η τροπολογία για την τιμολόγηση των φαρμάκων

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019, 22:05
Κατατέθηκε η τροπολογία για την τιμολόγηση των φαρμάκων

Με μια δέσμη προτάσεων για την τιμολόγηση των φαρμάκων μέσω τροπολογίας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, η κυβέρνηση επιδιώκει να ρυθμίσει σημαντικά εκκρεμή θέματα όπως: ανατιμολόγηση, ύψος και κατανομή νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, υπολογισμός clawback, αλλαγή του καλαθιού των χωρών αναφοράς κ.ά.

Ειδικότερα, με την τροπολογία αυξάνεται κατά 20 εκατ. ευρώ το ανώτατο ύψος της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για το 2018 και προσδιορίζεται επακριβώς η κατανομή του ποσού των 550.000.000,00 ευρώ που αποτελούν το συνολικό όριο της φαρμακευτικής δαπάνης των δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018 και συγκεκριμένα 455 εκατ. ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, 13 εκατ. ευρώ στο ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» και 82 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου στο τελευταίο αυτό ποσό του συνόλου του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης των δημοσίων νοσοκομείων Αιγινήτειο, Αρεταίειο και ΝΙΜΙΤΣ ύψους 6,2 εκατ. ευρώ.

Η ανατιμολόγηση

Επίσης, επιτρέπεται ο υπολογισμός του clawback για τη φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, είτε ανά ΚΑΚ, είτε ανά φαρμακευτική εταιρεία, κατ’ αναλογία του υπολογισμού clawback για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Ως προέλευση των τιμών αναφοράς λαμβάνονται πλέον τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, αντί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προβλέπεται κατά τη διαδικασία της ανατιμολόγησης, σταδιακή αύξηση της τιμής των φαρμάκων αναφοράς μόνο κατά ποσοστό 10% κάθε φορά και έως τη χαμηλότερη τιμή της Ευρωζώνης. Με τον τρόπο αυτό αποσοβείται ο κίνδυνος απόσυρσης από την ελληνική αγορά φαρμάκων οικονομικών και εγνωσμένης θεραπευτικής αξίας, εξαιτίας της πολύ χαμηλής τιμής.

Ταυτόχρονα όμως προβλέπεται και η σταδιακή μείωση της τιμής των φαρμάκων αναφοράς μόνο κατά ποσοστό 10% κάθε φορά και έως το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.

Τα περιθώρια μεταβολών των τιμών

Η τιμή του φαρμάκου αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων του και του φαρμάκου αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας, ορίζεται με τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Η τιμή των ως άνω φαρμάκων, που περιλαμβάνονται στο τελευταίο Δελτίο Τιμών που έχει δημοσιευτεί έως την έναρξη ισχύς του παρόντος, αυξάνεται μόνο εφόσον είναι χαμηλότερη, σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο Τιμών, από τη χαμηλότερη τιμή των κρατών-μελών της Εuρωζώνης. Η δε αύξηση γίνεται σε κάθε ανατιμολόγηση σε ποσοστό έως 10% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου Δελτίου Τιμών με ανώτατο όριο τη χαμηλότερη τιμή των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Αντίστοιχη είναι και η μείωση της τιμής του ακριβότερου φαρμάκου, σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο Τιμών.

Τέλος, το ΙΦΕΤ αγοράζει για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων φάρμακα, για τα οποία έχει προηγηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης και έχουν συναφθεί συμφωνίες με ΚΑΚ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αγοράς των φαρμάκων και προμήθειας των δημοσίων νοσοκομείων.

Τα γενόσημα

Αναφορικά με τα γενόσημα, η τροπολογία που κατατέθηκε προβλέπει ότι η τιμή του γενοσήμου φαρμάκου ορίζεται στο 65% της τιμής των αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς μετά τη λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων» του, και σε κάθε περίπτωση η τιμή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ομογενοποίηση της τιμής των γενοσήμων, από την πρώτη ανατιμολόγηση, σε αντίθεση με την επικρατούσα κατάσταση όπου πολλά γενόσημα, ακριβώς ίδια όσον αφορά στην δραστική, στη μορφή του φαρμάκου, και στην περιεκτικότητα της συσκευασίας έχουν διαφορετική τιμή μεταξύ τους. Όταν περισσότερα από ένα γενόσημα προϊόντα λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας, εφαρμόζεται δυναμική τιμολόγηση βάσει του όγκου των πωλήσεων, όπως θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Οι μέγιστες τιμές πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά προς τα κάτω, κάθε φορά που δημοσιεύεται ένα δελτίο τιμών.

Οι ΚΑΚ δύνανται να προσφέρουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τιμές χαμηλότερες, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται εφαρμοστέες με ένα συμπληρωματικό δελτίο τιμών. Στις περιπτώσεις που κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων που έχει λήξει η περίοδος προστασίας προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, αυτές δεν επηρεάζουν αυτόματα τις τιμές των αντιστοίχων γενοσήμων, οι τιμές των οποίων δύνανται να μειωθούν σε αυτές τις περιπτώσεις μετά από αίτηση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019, 22:05