ΟΛΠ: Αυξημένα τα έσοδα, μειωμένα τα έξοδα για το α' τριμήνο του 2012

ΟΛΠ: Αυξημένα τα έσοδα, μειωμένα τα έξοδα για το α' τριμήνο του 2012

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012, 16:30
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου), καθώς και τις καταστάσεις οικονομικής θέσης, συνολικού εισοδήματος, ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, οι οποίες καταρτίσθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο Δ.Σ. ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Γιώργος Ανωμερίτης:

1. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 23.918.434 ευρώ και είναι αυξημένος έναντι του 2011 κατά 5,29%
2. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 2.938.023 ευρώ και είναι αυξημένα κατά 26,53%
3. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,14%
4. Οι αποσβέσεις παγίων στοιχείων μειώθηκαν κατά 2,13%
5. Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων μειώθηκαν κατά 34,42%
6. Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε κέρδος 185.379 ευρώ έναντι ζημιών 3.299.615 ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011 και
7. Το αποτέλεσμα μετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόμενους) ανήλθε σε κέρδη 521.964 ευρώ, έναντι ζημιών 2.919.298 της αντίστοιχης περιόδου του 2011.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού για τα αποτελέσματα του 2011, η οποία θα γίνει την 22η Ιουνίου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Eπιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012, 16:35


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα