Αυτονόητες αλλαγές στην ΕΥΠ προωθεί το Μαξίμου

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022, 08:23
Αυτονόητες αλλαγές στην ΕΥΠ προωθεί το Μαξίμου

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τρίτης, η κυβέρνηση προχωρά σε άμεσες αλλαγές αναφορικά με τη λειτουργία και των έλεγχο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά και τη διαδικασία που ακολουθείται για τις νόμιμες επισυνδέσεις - παρακολουθήσεις.

Τα 4 πεδία αλλαγών στην ΕΥΠ που προτείνει η κυβέρνηση

  • Ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΥΠ και της εποπτείας του κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
  • Αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών και της ΕΥΠ.
  • Θωράκιση του πλαισίου νομίμων επισυνδέσεων για πολιτικά πρόσωπα.
  • Αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΥΠ για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Τι αλλάζει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επαναφέρονται οι δύο εισαγγελείς στην εποπτεία της ΕΥΠ και καθιερώνεται για πρώτη φορά ακρόαση του Διοικητή της από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι για κάθε νέο αίτημα για τη διενέργεια νόμιμων επισυνδέσεων - παρακολουθήσεων θα απαιτούνται οι υπογραφές δύο εισαγγελέων, ώστε να είναι πιο αδιάβλητη η διαδικασία.

Παράλληλα, προβλέπει ότι ο διορισμός του διοικητή της ΕΥΠ διενεργείται μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της, και πως η υποχρέωση παροχής γνώμης καταλαμβάνει και τον υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας Διοικητή Θεμιστοκλή Δεμίρη. 

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

«Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 19, την παρ. 1 του άρθρου 44 και το άρθρο 65 του Συντάγματος. 2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τη θέσπιση ρυθμίσεων για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Διαδικασία διορισμού Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3649/2008 (Α’ 39), το δεύτερο εδάφιο επικαιροποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Ο Διοικητής είναι μετακλητός υπάλληλος της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό 1ο. Διορίζεται και παύεται ελεύθερα με απόφαση του αρμόδιου μέλους της Κυβέρνησης. Ο διορισμός διενεργείται μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της.».

2. Η υποχρέωση παροχής γνώμης σύμφωνα με την παρ. 1 καταλαμβάνει και τον υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας Διοικητή. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, άλλως ο διορισμός ανακαλείται αυτοδικαίως.

Άρθρο δεύτερο

Διάταξη άρσης απορρήτου επικοινωνιών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Στο τέλος της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 (Α’ 39) προστίθενται δύο εδάφια και η περ. (β) διαμορφώνεται ως εξής: «β. Ενεργεί, ύστερα από διάταξη του εισαγγελικού λειτουργού της παραγράφου 3 του παρόντος και τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3115/2003, άρση απορρήτου επιστολών και τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας, καθώς και καταγραφή δραστηριότητας προσώπων με ειδικά τεχνικά μέσα και ιδίως με συσκευή ήχου και εικόνας εκτός κατοικίας. Η διάταξη αυτή υποβάλλεται προς έγκριση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών. Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών.».

Άρθρο τρίτο

Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2022».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022, 08:24