Εκπνέει η προθεσμία για θέσεις εργασίας στον Δήμο Πατρέων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011, 13:26
Εκπνέει η προθεσμία για θέσεις εργασίας στον Δήμο Πατρέων
Την πρόσληψη 51 υπαλλήλων, με οκτάμηνη σύμβαση, προωθεί ο Δήμος Πατρέων. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους έως τις 6 Οκτωβρίου.

Θα προσληφθούν:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ (Ελαστικοφόρος Φορτωτής JCB) 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ) 4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 4

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης 30, Τ.Κ.26221 ΠΑΤΡΑ – Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπ' όψιν κ. Μεταξά Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2610 966322-223-224).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011, 13:42