Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο ΚΑΠΕ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012, 10:16
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο ΚΑΠΕ
Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), προτίθεται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

Έργο: ALTERENERGY Strategic Project: Energy Sustainability for Adriatic Small Communities Κωδικός Α

Ένας/µία κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ θετικών επιστηµών, ή µηχανικός και κάτοχος τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (1 θέση)

Απαιτούµενα προσόντα:

• Τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα σχεδιασµού υλοποίησης και διαχείρισης έργων ΑΠΕ.
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Θα συνεκτιµηθούν:
• Η κατοχή αναγνωρισµένου διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς µε παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από ΑΠΕ.
• Πενταετής (5) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ΑΠΕ ή Εξοικονόµησης Ενέργειας.
• Τριετής (3) εµπειρία στη διαχείριση προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και σε διεθνές περιβάλλον (ευρωπαϊκές και µη χώρες).

Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή, από την 18η/1/2012 µε καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 30η/1/2012 και ώρα 14:00 στη ∆/νση : 19ο χλµ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, µε την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προλάβει να τα αποστείλουν εγκαίρως, µπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση bechraki@cres.gr έως την 30η/1/12 και ώρα 14:00 προκειµένου οι υποψηφιότητές τους να γίνουν αποδεκτές και εν συνεχεία να αποστείλουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Πληροφορίες στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας , τηλ. 210 6603300.

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012, 10:21