Τα ελληνικά τυριά προτιμούν οι καταναλωτές

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010, 09:52
Τα ελληνικά τυριά προτιμούν οι καταναλωτές
Αύξηση της συνολικής κατανάλωσης στα τυριά, με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,5% την περίοδο 2003-2008, καθώς και σταθερή προτίμηση των καταναλωτών στα ελληνικά τυριά καταγράφει κλαδική μελέτη της ΙCΑΡ Group για τον κλάδο. Σε ό,τι αφορά στις τρέχουσας εξελίξεις, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η συνολική κατανάλωση τυριών (σε ποσότητα) δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι εξελίξεις του κλάδου των τυροκομικών προϊόντων αποτυπώνονται σε κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group. Ο κλάδος των τυροκομικών προϊόντων αποτελεί μέρος του ευρύτερου κλάδου των γαλακτοκομικών προϊόντων, η ανάπτυξη του οποίου τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει στην επίτευξη υψηλού παραγωγικού δυναμικού, καθώς και στην επέκταση του εύρους των προσφερομένων προϊόντων. Στον παραγωγικό τομέα των τυροκομικών προϊόντων, η εγχώρια αγορά χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά, με την ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων (οι περισσότερες τοπικής εμβέλειας), καθώς και ορισμένων μεγάλων βιομηχανιών.

Οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες καλύπτουν σημαντικό μέρος της εγχώριας αγοράς (κατανάλωσης). Πρόκειται για μονάδες που διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό τον οποίο ανανεώνουν, διαθέτοντας σημαντικά κονδύλια για επενδύσεις, ενώ μέσω των μεθόδων προώθησης που εφαρμόζουν και του οργανωμένου και ευρύτατου δικτύου διανομής τους, έχουν κατορθώσει να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Εκτός από τον παραγωγικό τομέα, ο κλάδος περιλαμβάνει αξιόλογο πλήθος μεγάλων εισαγωγικών εταιρειών, οι οποίες κατέχουν ανάλογη θέση και στην εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Ορισμένες, δε, απ' αυτές βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με πολυεθνικές εταιρείες. Στον εισαγωγικό τομέα εντάσσονται και αρκετές μικρότερου μεγέθους εταιρείες που πραγματοποιούν εισαγωγές στα εξεταζόμενα είδη. Σημαντικό μέρος των εισαγωγών αφορούν σε προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση (επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, catering) ενώ εισαγωγές πραγματοποιούν και αρκετές παραγωγικές εταιρείες, κυρίως μεγάλου μεγέθους, με σκοπό τον εμπλουτισμό της σειράς των προϊόντων τους.

Η συνολική εγχώρια κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (σε ποσότητα) παρουσίασε διαχρονική άνοδο την περίοδο 1996-2002, με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,2%, ενώ είχε παρουσιάσει αυξομειώσεις μεταξύ των ετών 1993-1996. Την τελευταία εξαετία (2003-2008), η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,5%. Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης καλύπτεται από τα ελληνικά τυριά, των οποίων το μερίδιο στη συνολική αγορά διαμορφώθηκε σε 64,3% το 2008. Στο πλαίσιο της μελέτης, έγινε εκτενής χρηματοοικονομική ανάλυση τόσο παραγωγικών όσο και εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2006 και 2007.

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού 50 παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου προκύπτουν τα εξής: Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 7,09% το 2007 εν συγκρίσει με το 2006, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση 62,3% την ίδια περίοδο, ως αποτέλεσμα της μείωσης του λειτουργικού αποτελέσματος. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 7,65% το 2007, από 8,45% το 2006, και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 1,76% από 5,02% αντίστοιχα. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού 12 εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου προκύπτουν τα εξής: Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 13,2% το 2007/2006, τα μεικτά κέρδη κατά 21,69%, με αποτέλεσμα τα συνολικά κέρδη προ φόρου εισοδήματος να παρουσιάσουν άνοδο κατά 43,8%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 5,6% το 2007 και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 49,49%.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010, 10:17