Αναθεωρείται ο Κανονισμός για τις κινητές αξίες στην Ε.Ε.

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009, 17:18
Αναθεωρείται ο Κανονισμός για τις κινητές αξίες στην Ε.Ε.
Πρόταση για την αναθεώρηση της κοινοτικής οδηγίας περί ενημερωτικού δελτίου στις κινητές αξίες υιοθέτησε πριν από λίγες ώρες η Κομισιόν, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, η οδηγία καθορίζει τους κανόνες που διέπουν το ενημερωτικό δελτίο το οποίο πρέπει να διατίθεται στο κοινό όταν πραγματοποιείται στην ΕΕ διάθεση τίτλων ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.

Ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα είναι η καθιέρωση ενός «μηχανισμού διαβατηρίου», ο οποίος επιτρέπει σε ένα ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σε ένα κράτος-μέλος, να ισχύει για τη διάθεση τίτλων στο κοινό και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στόχος της πρότασης είναι να απλουστευθούν οι ενέργειες σχετικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους εκδότες και τους διαμεσολαβητές στην ΕΕ, την αύξηση της νομικής σαφήνειας και την αποδοτικότητα στο καθεστώς των ενημερωτικών δελτίων.

Έμφαση δίνεται επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης του επιπέδου προστασίας των επενδυτών και της εξασφάλισης ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι επαρκείς και ικανές για να καλύψουν τις ανάγκες των ιδιωτών επενδυτών με σκοπό την καλύτερη ανάλυση των προοπτικών και των κινδύνων που παρουσιάζει ένας τίτλος. Για να τεθεί σε ισχύ η πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών.

Αναλυτικά, οι βασικές αλλαγές που προτείνονται είναι οι εξής:

-Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης θα είναι λιγότερο πολύπλοκες για ορισμένες κατηγορίες εκδόσεων κινητών αξιών (μικρές επιχειρήσεις, μικρά δανειοδοτικά ιδρύματα, εκδόσεις δικαιωμάτων και κρατικά προγράμματα εγγυήσεων ).

-Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα έχει βελτιωμένη μορφή και περιεχόμενο.

-Θα είναι σαφέστερες οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω μεσολαβητών («αλληλουχία λιανικών συναλλαγών») και για προγράμματα διάθεσης μετοχών στους εργαζομένους.

-Θα καταργηθούν οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης που αλληλεπικαλύπτονται με την οδηγία περί διαφάνειας.

-Οι εκδότες μη μετοχικών κινητών αξιών θα μπορούν να επιλέγουν το κράτος μέλος καταγωγής τους.

-Θα εναρμονιστούν οι ορισμοί των «ειδικών επενδυτών» της οδηγίας της ΕΕ για το ενημερωτικό δελτίο και των «επαγγελματικών πελατών», όπως ορίζονται στην οδηγία της ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009, 17:18