Αύξηση παρουσίασαν οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου Βιοκαρπέτ το 2018

Αύξηση παρουσίασαν οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου Βιοκαρπέτ το 2018

Σε 119,41 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου Βιοκαρπέτ κατά τη χρήση του 2018 έναντι 105,13 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,58%.

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά τη χρήση του 2018 σε 68,37 εκατ. ευρώ έναντι 64,72 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 5,64%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 57,26% του συνολικού τζίρου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά τη χρήση 2018 σε 7,34 εκατ. ευρώ έναντι 5,79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2017, σημειώνοντας αύξηση 26,77%.

Ο όμιλος παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά τη χρήση 2018 ύψους 0,19 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2017.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά τη χρήση 2018 σε 0,20 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη του 2017.

Οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση του 2018 σε 7,45 εκατ. ευρώ έναντι 7,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2017.

Οι ζημίες της μητρικής εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν κατά τη χρήση 2018 σε 0,03 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2017.

Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 1,28 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2018, έναντι ζημιών 2,15 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2017, μειωμένες κατά 40,47%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019, 10:53