Λιβάνης: Συμφωνία εξυγίανσης με τράπεζες και ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Ταμεία

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, 16:09
Λιβάνης: Συμφωνία εξυγίανσης με τράπεζες και ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και Ταμεία
Υπεβλήθη από την εταιρεία στις 29/3/2018 αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατόπιν συμφωνίας με τις πιστώτριες Τράπεζες, για ρύθμιση των δανείων της εταιρείας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει και ρύθμιση οφειλών στο Ελληνικό Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Η Διοίκηση έχει γενικότερο οικονομικό πλάνο που σκοπεύει να εφαρμόσει για την αναστροφή της οικονομικής κατάστασης του ομίλου και την καλυτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Λιβάνης ΑΒΕ.

Αναλυτικά, η εταιρεία είχε στο πρόσφατο παρελθόν αναφέρει τα εξής:

«Στο τρέχον οικονομικό κλίμα, με εμφανή τα σημάδια της οικονομικής ύφεσης (πτώση πωλήσεων, ανεργία, έλλειψη ρευστότητας, αύξηση φορολογίας κ.λπ.) η λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου εμφανίζει, χρηματοοικονομικές αδυναμίες στις οικονομικές της καταστάσεις.

Οι χρηματοοικονομικές αδυναμίες συνίστανται στις αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και στις σωρευμένες ζημιές που έχουν σαν συνέπεια την μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Επίσης, η ανακατάταξη δανείων που έγινε από μακροπρόθεσμα σε βραχυπρόθεσμα επιβάρυνε το κεφάλαιο κίνησης.

Οι ζημιές της χρήσεως εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση λόγω των αυξημένων λειτουργικών ζημιών που συνίστανται στην μεγάλη μείωση του τζίρου και την παραμονή των εξόδων στα ίδια περίπου επίπεδα με την περυσινή χρονιά. Επίσης, διενεργήθηκαν διαγραφές απαιτήσεων που κρίθηκαν από την Διοίκηση ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν και προβλέψεις απομείωσης στοιχείων του Ενεργητικού. Όλα αυτά εν γένει συνέτειναν στις αυξημένες λειτουργικές ζημιές και στην σώρευση ζημιών με συνέπεια την μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου. Σημαντικές απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων έγιναν και στις προηγούμενες χρήσεις 2013 και 2014.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και αυτό οφείλεται στο γενικότερο κακό οικονομικό κλίμα της χώρας και ειδικότερα του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η Διοίκηση έχει γενικότερο οικονομικό πλάνο που σκοπεύει να εφαρμόσει για την αναστροφή της οικονομικής κατάστασης του ομίλου και την καλυτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.

Υπενθυμίζεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών αγορών κατά τη συνεδρίαση της 14/4/2016 αποφάσισε τη μεταφορά της μετοχής της “ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.” από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λόγοι της απόφασης βάσει του άρθρου 3.1.2.4. του κανονισμού του Χ.Α. είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2015 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018, 16:09