Επενδύσεις για κτηνοτρόφους

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010, 16:55
Επενδύσεις για κτηνοτρόφους
Στις 26 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, των αιτήσεων ενίσχυσης σε υπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2011.

Πρόκειται για επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να στηρίξουν το επάγγελμα του κτηνοτρόφου, να αυξήσουν και να βελτιώσουν την παραγωγή, αλλά και να στηρίξουν τις θέσεις εργασίας στον κλάδο και τα περιφερειακά επαγγέλματα.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την υπογραφή της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την ένταξη στο «Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις με στόχο τη βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων - Μικρά Σχέδια Βελτίωσης», στα πλαίσια του μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων συνολικού επιλέξιμου κόστους έως 50.000 ευρώ και είναι στοχευμένη σε υπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις με πρωταρχικό στόχο, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής γάλακτος ως προς τις συνθήκες της υγιεινής της άμελξης.

Η υποβολή των αιτήσεων, αποκλειστικά μέσω των δικτυακών τόπων http://msb.agrotikianaptixi.gr , http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.minagric.gr , αρχίζει τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου, στις 8 πμ., με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2011.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ως προς τη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ και η εκτίμηση του κόστους των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν, ανέρχεται περίπου στα 100 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται επίσης ότι με την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος επενδυτής θα γνωρίζει αν είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά στο δικτυακό τόπο, ενώ με την υποβολή της αίτησης θα γίνεται γνωστό άμεσα εάν είναι επιλέξιμη η επένδυση.

Επιλέξιμες θα είναι οι αιγοπροβατοτροφικές μονάδες με μέγεθος τουλάχιστον τα 145 αιγοπρόβατα, όπως έχει δηλωθεί η δυναμικότητα τους στην τελευταία οριστικοποιημένη Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (2009).

Ταυτόχρονα, για κάποιες κατηγορίες εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να αποδεικνύεται και παράδοση γάλακτος τουλάχιστον 60 κιλά ανά προβατίνα, όπως οι παραδόσεις αυτές έχουν δηλωθεί στον ΕΛΟΓΑΚ για το έτος 2009.

Επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

1. Αμελκτική μηχανή. Η αγορά αμελκτικής μηχανής είναι υποχρεωτική.
2. Η κατασκευή - ανακατασκευή ή η επέκταση ή η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε αμελκτήριο με ή χωρίς αίθουσα γάλακτος και μηχανημάτων, wc. Επίσης η αγορά πλατφόρμας αποκλειστικά για την τοποθέτηση σε αυτήν αμελκτικού συγκροτήματος.
3. Η αγορά εξοπλισμού ψύξης γάλακτος (παγολεκάνη).
4. Η αγορά μηχανών γαλουχίας αιγοπροβάτων.
5. Η αγορά ηλεκτρογεννήτριας για τη λειτουργία του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης.
6. Η αγορά παρασκευαστήριου ζωοτροφών, αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών των ζώων της μονάδας, αποτελούμενο από ζυγιστικό, σπαστήρα και αναμικτήρα, συνολικής δυναμικότητας μέχρι ενός τόνου ανά ώρα.
7. Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι 3 σιλό συνολικής χωρητικότητας έως 40 κυβικών μέτρων.
8. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου για ζωοτροφές εμβαδού μέχρι 500 τετραγωνικών μέτρων.
9. Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού.
10. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

Η δυναμικότητα όλων των ανωτέρω επενδύσεων θα είναι ανάλογη της τρέχουσας δυναμικότητας της μονάδας.

Όπως προαναφέρθηκε, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των δικτυακών τόπων http://msb.agrotikianaptixi.gr , http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.minagric.gr . Θα ακολουθεί η αποστολή των εγκρίσεων στους δικαιούχους.

Το χρονικό διάστημα που θα παρέχεται στον επενδυτή για υλοποίηση του προγράμματος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τους 15 μήνες.

Για την αποπληρωμή του σχεδίου θα υποβάλλεται συνολικά ένας φάκελος, μετά την υλοποίηση της επένδυσης. Στην περίπτωση όμως που ο δικαιούχος το επιθυμεί, θα μπορεί να αιτηθεί την λήψη της ενίσχυσης σε δύο συνολικά δόσεις.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη παρούσα δράση, δεν θα μπορούν να υποβάλουν άλλη αίτηση για ένταξη σε σχέδιο βελτίωσης πριν την ολοκλήρωση του παρόντος σχεδίου
Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επιλεξιμότητα των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων παρέχονται στην ΚΥΑ 705/08 (ΦΕΚ 2496Β/2008), στην Υ.Α. 7931/10-6-2009 (ΦΕΚ 1250Β/2009) και στην υπ΄ αριθ. 5812/19-7-2010 αναλυτική πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010, 16:55