Νομοσχέδιο για ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009, 14:39
Μιχάλης Παπανίδης
Νομοσχέδιο για ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων
Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο αφορά τη ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.), παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.

Το νέο νομοσχέδιο αντικαθιστά το Νόμο 2545/1997 για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές. Αφενός περιέχει συμπληρώσεις του παλιού νόμου, διευκρινίζοντας μία σειρά θεμάτων, τα οποία παρέμεναν αρρύθμιστα με αυτόν, και αφετέρου ενσωματώνει διατάξεις με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του, αλλά και τις παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων φορέων μετά από την ανοικτή δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε.

Τα θέματα, τα οποία ρυθμίζονται με το νέο νομοσχέδιο, σε σύγκριση με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και οι διαφοροποιήσεις που θα επέλθουν από τον νέο Νόμο, κωδικοποιούνται σε 10 σημεία:

1. Διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων: πλέον εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων επιτρέπεται να εγκαθίστανται εκτός των μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα όπως τα logistics, οι ερευνητικές δραστηριότητες (Τεχνοπόλεις) και το εμπόριο.

2. Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων με μείωση του απαιτούμενου χρόνου μέσω της θέσπισης υπηρεσιών μίας στάσης (one stοp shop). Πλέον το σύνολο των διαδικασιών ίδρυσης, ανάπτυξης των έργων υποδομής και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου ολοκληρώνεται μέσω μιας μόνο υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αντίθετα με ότι ίσχυε στο παρελθόν.

3. Διακρίνεται η διαδικασία θεσμοθέτησης των Ε.Π. σε δύο διακριτά τμήματα – στάδια: 1) την Αρχική έγκριση ανάπτυξης Ε.Π. & 2) την Τελική Έγκριση ανάπτυξης Ε.Π. ώστε να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις στις διοικητικές διαδικασίες.

4. Μειώνεται η εισφορά σε γη από 30% σε 25% και αυξάνεται η εισφορά σε χρήμα από 10% σε 15%. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η ρευστότητα και διευκολύνεται η χρηματοδότηση υλοποίησης του έργου.

5. Μειώνεται ο χρόνος υλοποίησης μελετών και κατασκευής έργων, με την την επίβλεψη των μελετών και των έργων από τον ίδιο τον Φορέα Ανάπτυξης

6. Ρυθμίζονται θέματα κυριότητας χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών στα Ε.Π. τα οποία δεν προβλέπονταν στο Ν. 2545/97. Με το παρόν σχέδιο νόμου η κυριότητα των κοινοχρήστων χώρων και υποδομών δίδεται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους στο φορέα διοίκησης και διαχείρισης.

7. Θεσμοθετείται η δυνατότητα ίδρυσης Ε.Π. νέων κατηγοριών στις περιοχές βιομηχανικών συγκεντρώσεων, που παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδομών, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα. Οι νέες κατηγορίες Επιχειρηματικών Πάρκων περιλαμβάνουν τα Ε.Π. ΤΥΠΟΥ Α,Β,Γ (ανάλογα με το βαθμό όχλησης) & Ε.Π. ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.Π. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, Ε.Π. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, Ε.Π. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ). Με τους νέους τύπους επιχειρηματικών Πάρκων επιχειρείται η εξυγίανση των περιοχών όπου υπάρχουν άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, όπως και ο χαρακτηρισμός περιοχών εγκατάστασης μεγάλων βιομηχανικών μονάδων ως Επιχειρηματικά Πάρκα, γεγονός που παρέμενε αρρύθμιστο με τον προηγούμενο νόμο.

8. Εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες διοίκησης & διαχείρισης των Ε.Π.: Οι διαδικασίες που προέβλεπε ο νόμος 2545/97 οδήγησαν στην απαξίωση των υποδομών των Ε.Π. λόγω έλλειψης συντήρησης καθώς και σε πολλά λειτουργικά προβλήματα. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δυνατότητα ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης τόσο των νεοϊδρυόμενων ΕΠ όσο και των παλαιών ΒΙΠΕ από φορέα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή και από τρίτο νομικό πρόσωπο ή ΟΤΑ Α΄ βαθμού της περιοχής, ο οποίος κατέχει και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

9. Προωθείται η εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Ε.Π. μέσω της κατάργησης των παρεκκλίσεων σε όρους δόμησης προκειμένου να αποθαρρυνθεί σταδιακά η εκτός σχεδίου δόμηση και ωθηθούν οι επιχειρήσεις στην εγκατάσταση σε Επιχειρηματικά Πάρκα, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη βιομηχανία.

10. Προβλέπεται περίοδος ένταξης για τις βιομηχανικές περιοχές που έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο του Ν. 2545/1997 και του Ν. 4458/1965, αλλά και για όσες επρόκειτο να οργανωθούν με βάση τον προηγούμενο νόμο, με στόχο την ομαλή μετάβαση

Κίνητρα

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα και τους φορείς διοίκησης και διαχείρισης αυτών, όπως προβλέπονται στο νέο σ.ν. «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων» έχουν ως εξής:
* Με εξαίρεση το Φ.Π.Α., απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., δήμων και κοινοτήτων και τρίτων, κάθε δικαιοπραξία της Εταιρίας ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΕΠ) : που αφορά στην ίδρυση της εταιρίας, στην κτήση της κυριότητας των αναγκαίων για την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου εδαφικών εκτάσεων και κτιρίων ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών και στην μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών από την ΕΑΕΠ ή την ΕΔΕΠ προς τρίτους.
* Τα δικαιώματα συμβολαιογράφου και του άμισθου ή έμμισθου υποθηκοφύλακα για τη μεταγραφή των παραπάνω δικαιοπραξιών δεν μπορούν να υπερβούν τις 8.000 Ευρώ, για το συμβολαιογράφο και τα 4.000 ευρώ για τον υποθηκοφύλακα.
* Περιορίζονται στο ένα πέμπτο τέλη, εισφορές, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου που τυχόν προβλέπονται για τις συμβάσεις δανεισμού ή άλλες συμβάσεις χρηματοδότησης, που συνάπτονται από την ΕΑΕΠ ή από την ΕΔΕΠ του Επιχειρηματικού Πάρκου ή από πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί στο Επιχειρηματικό Πάρκο.
* Επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για το ποσό που εισπράττεται από την εκποίηση ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων τους εφόσον το ποσό αυτό χρησιμοποιείται στο σύνολό του για τις δαπάνες της μετεγκατάστασης. Αν εντός πέντε ετών από την μετεγκατάσταση η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
* Για τις ΕΑΕΠ που, σύμφωνα με το καταστατικό τους, έχουν ως σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτελεί μέρος του κόστους του έργου καθώς και επιλέξιμη δαπάνη προς επιχορήγηση, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα μέσω της οποίας θα μπορούσαν να συμψηφίσουν το ΦΠΑ.
* Για τις δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, όπου σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις έχει επέλθει μεταβολή της χρήσης γης ή, για οποιονδήποτε λόγο, επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, οι δαπάνες μετεγκατάστασης αυτών σε Επιχειρηματικά Πάρκα θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση και επιχορηγούνται είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται το κόστος ανέγερσης νέου κτιρίου, κτιριακού εκσυγχρονισμού υφισταμένου κτιρίου, εγκατάστασης στο νέο κτίριο, αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω βλάβης που οφείλεται στη μετεγκατάσταση, το κόστος αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτού.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009, 14:39