Πρωτογενές πλεόνασμα 2,778 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013, 18:53
Πρωτογενές πλεόνασμα 2,778 δισ. ευρώ στο ενδεκάμηνο
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,778 δισ. ευρώ κατεγράφη στο ενδεκάμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1,420 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,659 δισ. ευρώ. Μάλιστα, σημαντική είναι η αύξηση στα έσοδα, αλλά υστέρηση κατά 24 εκατ. ευρώ παρατηρείται στις επιστροφές φόρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3,155 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 12,853 δισ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 4,290 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,231 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 136 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του αναθεωρημένου στόχου (47,095 δισ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,807 δισ. ευρώ, 125 εκατ. ευρώ ή 0,3% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013 (42,682 δισ. ευρώ).

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 39,549 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας οριακά τον στόχο κατά 8 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του ενδεκαμήνου είναι οι εξής:

1. Οι φόροι περιουσίας κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,2%.

2. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 53 εκατ. ευρώ ή 2%.

3. Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 213 εκατ. ευρώ ή 2,1%.

4. Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 81 εκατ. ευρώ ή 3,8%.

Αντιθέτως, υστέρησαν έναντι του στόχου:

1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 107 εκατ. ευρώ ή 1,5%.

2. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 130 εκατ. ευρώ ή 5,4%.

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν 2,471 δισ. ευρώ, υστερώντας κατά 24 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου. Επιπλέον του ποσού αυτού έχουν επιστραφεί 639 εκατ. ευρώ που αφορούν σε παρελθόντα οικονομικά έτη.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 4,424 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου αλλά, 49,6% υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 50,385 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 999 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (51,384 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 46,435 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 744 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 523 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (39,795 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 8,651 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 15,7%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 3,110 δισ. ευρώ ή ποσοστό 7,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,501 δισ. ευρώ ή ποσοστό 48,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013, 18:54