Ιασώ: Αυξημένα κατά 12% τα EBITDA το 2018

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019, 18:50
Ιασώ: Αυξημένα κατά 12% τα EBITDA το 2018

Κατά 8,4% αυξήθηκε το 2018 ο κύκλος εργασιών μετά Rebate και Clawback της  της "Ιασώ", με τα EBITDA να σημειώνουν αντίστοιχα αύξηση 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκε κατά 29% ως αποτέλεσμα κυρίως της από επένδυσης από το ΙΑΣΩ General.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «κατά το έτος 2018 η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ παρουσίασε ισχυρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κυρίως λόγω της αύξησης της εισπραξιμότητας απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο κύκλος εργασιών του Α΄ Τριμήνου του 2019 σε επίπεδο ομίλου αναμένεται στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης του 2018, εμπεριέχουν μόνο το 1ο τρίμηνο της ΙΑΣΩ General (λόγω πώλησης την 05/04/18), ενώ τα αποτελέσματα του 2017 εμπεριέχουν όλη την χρήση του 2017 και ως εκ τούτου δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα.

Τα proforma βασικά οικονομικά στοιχεία της κατάστασης των ενοποιημένων αποτελεσμάτων χωρίς την επίδραση της εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL AE για το 2018 και 2017 έχουν ως εξής:

Τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας που παρατίθενται ανωτέρω για την περίοδο από 01/01/2018 βασίζονται στα εσωτερικά συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και ισοζύγια λογαριασμών, δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές της Εταιρείας και προηγούνται της δημοσίευσης των ετήσιων ελεγμένων ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, δύναται να αποκλίνουν από τα οριστικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2018, τα οποία και θα προκύψουν έπειτα από την ολοκλήρωση της σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019, 18:51