ΟΤΕ: Στις 15/7 η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2019

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, 17:30
ΟΤΕ: Στις 15/7 η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2019

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου ως ημερομηνία αποκοπής και την Τετάρτη 15η Ιουλίου ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος για τη χρήση 2019 όρισε το Δ.Σ. του ΟΤΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,52763855 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ("ΟΤΕ Α.Ε." ή "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 24/06/2020 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,550000 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,555409 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 4.578.951 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 24 Ν. 4646/2019), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,52763855 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" κατά την 10η Ιουλίου 2020 (Record Date). Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. με τους παρακάτω τρόπους:

1.Για όσους εκ των Μετόχων έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη μερισμάτων, η είσπραξη θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 13 παρ. 5 και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η είσπραξη του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E., από τις 21/07/2020.

2. Για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να εισπράττουν τα διανεμόμενα ποσά μέσω των χειριστών τους, με κατάθεση στον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν το μέρισμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθμ. 6 απόφαση του ΔΣ της ΑΤΗΕXCSD, όπως ισχύουν. Η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο τους Μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια τράπεζα-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

3.Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. από τις 15/07/2020.

Η είσπραξη του μερίσματος από τους μετόχους μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. θα γίνεται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου και εκτύπωση στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.), ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο θα πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης που έχει χορηγήσει ο Μέτοχος, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου Μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου».

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, 17:30