Δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα ειδικών και εθνικών μητρώων ανηλίκων, αναδοχής και υιοθεσίας

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, 13:53
Δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα ειδικών και εθνικών μητρώων ανηλίκων, αναδοχής και υιοθεσίας

Την ανάπτυξη και τη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος ειδικών και εθνικών μητρώων ανηλίκων, αναδοχής και υιοθεσίας, προβλέπει απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θ. Φωτίου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, συνίσταται και λειτουργεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) το πληροφοριακό σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας (Π.Σ.) στο οποίο καταχωρίζονται ηλεκτρονικά τα δεδομένα, στοιχεία και αρχεία, που αφορούν το Εθνικό καιτα Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων, το Εθνικό και τα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων, το Εθνικό και τα Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων, το Εθνικό και τα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Θετών Γονέων, το Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών και το Ειδικό Μητρώο Επαγγελματιών Αναδόχων.

Σκοπός της τήρησης των μητρώων και της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε αυτά, είναι η επίτευξη της κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων, η αποϊδρυματοποίηση και η οικογενειακή αποκατάσταση των ανηλίκων που διαβιούν στις μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας, μέσω των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής και της παροχής σε αυτούς εξατομικευμένης φροντίδας και η επιτάχυνση της διαδικασίας αναδοχής και υιοθεσίας. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, κρίνεται αναγκαία η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων που αιτούνται αναδοχή ή υιοθεσία και των ανηλίκων που προστατεύονται από μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα ή να υιοθετηθούν, ανεξάρτητα από το αν προστατεύονται από μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας, καθώς και της φυσικής οικογένειάς τους. «Τα δεδομένα των υποκειμένων τα οποία συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, αφορούν την προσωπική, την οικογενειακή, την ποινική, την εκπαιδευτική, την οικονομική κατάστασή τους και την κατάσταση της υγείας τους. Συλλέγονται μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας επεξεργασίας. Τα στοιχεία αυτά δεν προωθούνται και δεν γνωστοποιούνται σε άλλους αρμόδιους φορείς για σκοπούς διαφορετικούς από τους ανωτέρω», διευκρινίζεται στην υπουργική απόφαση.

Διαδικτυακή πύλη αναδοχής–υιοθεσίας anynet

Η διαδικτυακή πύλη ΑΝΥΝΕΤ αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης των πολιτών, καθώς και των εξουσιοδοτημένων κατά περίπτωση χρηστών, στις πληροφορίες, αιτήσεις και ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος, μέσω της διεύθυνσης www.anynet.gr.

Διαχείριση αιτήσεων αναδοχής και υιοθεσίας

Το υποσύστημα διαχείρισης αιτημάτων αναδοχής και υιοθεσίας παρέχει σε πολίτες τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας για την ένταξή τους στα μητρώα αναδόχων ή θετών γονέων.

Η αίτηση εγγραφής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους αιτούντες απευθείας είτε μέσω των αρμόδιων οργάνων των φορέων εποπτείας στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων διαμένουν οι αιτούντες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης εγγραφής αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας και, συγκεκριμένα, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού κινητής τηλεφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, 13:53