Τι αλλάζει στη διαδικασία επιβολής φόρου και προστίμων από το Δημόσιο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, 13:12
Τι αλλάζει στη διαδικασία επιβολής φόρου και προστίμων από το Δημόσιο

Η κοινοποίηση και όχι από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων του Δημοσίου σηματοδοτεί τη διακοπή της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα. Αυτό προκύπτει από σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες κρίθηκε ότι ως «μη εφαρμοστέα» η διακοπή της παραγραφής από την έκδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων καθώς αυτό γίνεται, όπως τονίζεται, από τη στιγμή της κοινοποίησής τους.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν: 

«Η διάταξη του άρθρου 72 παρ. 11 εδ. γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), η οποία προστέθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Δ.2 περ. 18β του ν. 4254/2014 και ορίζει ότι η προβλεπόμενη από κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ, προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα διακόπτεται με την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στις αρχές της φανερής δράσης της Διοίκησης και της ασφάλειας του δικαίου και, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα». 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τονίζουν, «να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του άρθρου 36 του ΚΦΔ διατάξεις περί παραγραφής, οι οποίες παγίως προέβλεπαν ως προϋπόθεση διακοπής της προθεσμίας παραγραφής της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου την εντός της οικείας προθεσμίας κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης».

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021, 14:22